Bài 24 - Phùng Y

第 二十四 課 
Đệ Nhị Thập Tứ Khóa 
Bài số 24 
縫衣

竹几上

有尺 有剪刀

我母親  坐几前

穿線  為我

Phùng Y
Trúc kỷ thượng,
Hữu châm, hữu tuyến, hữu xích, hữu tiễn đao.
Ngã mẫu thân tọa kỷ tiền.
Thủ châm xuyên tuyến, vi ngã phùng y.


May áo
Trên bàn nhỏ bằng tre
Có kim khâu, có chỉ khâu, có thước, có kéo
Mẹ của tôi ngồi trước bàn
Cầm cây kim xỏ chỉ, may cho tôi chiếc áo.
Comments