Bài 25 - Ngưu

第 二十五 課 
Đệ Nhị Thập Ngũ Khóa 
Bài số 25

大  能田  能

 其可飲

與皮  皆可製

Ngưu
Ngưu lực đại, năng canh điền, năng vãn xa.
Kì nhục khả thực, kì nhũ khả ẩm,
Kì giác dữ bì, giai khả chế khí.

Trâu bò
Trâu bò có sức mạnh, có thể cày ruộng, có thể kéo xe.
Thị của nó có thể ăn được, sữa của nó có thể uống được
Sừng và da của nó đều có thể chế tạo đồ đạc.


Ghi chú: Ngưu thường có nghĩa là con Trâu và cũng có nghĩa là con bò
Comments