PHONG

周南

Chu Nam

召南

Thiệu Nam

邶風

Bội Phong

鄘風

Dong Phong

衛風

Vệ Phong

王風

Vương Phong

鄭風

Trịnh Phong

齊風

Tề Phong

魏風

Ngụy Phong

唐風

Đường Phong

秦風

Tần Phong

陳風

Trần Phong

檜風

Cối Phong

曹風

Tào Phong

豳風

Bân Phong


NHÃ

小雅

TIỂU NHÃ

鹿鳴之什

Lộc Minh Chi Thập

南有嘉魚之什

Nam Hữu Gia Ngư Chi Thập

鴻鴈之什

Hồng Nhạn Chi Thập

節南山之什

Tiết Nam San Chi Thập

谷風之什

Cốc Phong Chi Thập

甫田之什

Phủ Điền Chi Thập

魚藻之什

Ngư Tảo Chi Thập

大雅

ĐẠI NHÃ

文王之什

Văn Vương Chi Thập

生民之什

Sanh Dân Chi Thập

蕩之什

Đãng Chi Thập
TỤNG

周頌

CHU TỤNG

清廟之什

Thanh Miếu Chi Thập

臣工之什

Thần Công Chi Thập

閔予小子之什

Mẫn Dư Tiểu Tử Chi Thập

魯頌

LỖ TỤNG

駉之什

Quynh Chi Thập

商頌

THƯƠNG TỤNG