001 Quan Sư

đăng 02:10 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 07:04 11 thg 6, 2013 ]

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

 

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

 

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

Quan quan sư cưu,  tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Sâm sâm hạnh thái, tả hữu lưu chi

Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.

 

Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục.

Du tai du tai, triển chuyển phản trắc.

 

Sâm sâm hạnh thái,  tả hữu thải chi.

Yểu điệu thục nữ, cầm sắt hữu chi.

Sâm sâm hạnh thái, tả hữu mạo chi.

Yểu điệu thục nữ, chung cổ nhạc chi.

DỊCH THƠ:


Quan quan cái con thư cưu, 
Con trống con mái cùng nhau bãi ngoài. 
Dịu dàng thục nữ như ai, 
Sánh cùng quân tử tốt đôi vợ chồng. 

Tản Đà