002 Cát Đàm

đăng 02:15 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:24 2 thg 6, 2013 ]

1

 

 

 

2

 

 

 

3

葛之覃兮,施於中谷,

維葉萋萋,黃鳥於飛,

集於灌木,其鳴喈喈。

 

葛之覃兮,施於中谷,

維葉莫莫,是刈是濩,

為絺為綌,服之無斁。

 

言告師氏,言告言歸,

薄汙我私,薄澣我衣,

害澣害否,歸寧父母。

Cát chi đàm hề, thi ư trung cốc,

Duy diệp thê thê, hoàng điểu ư phi,

Tập ư quán mộc, kì minh dê dê.

 

Cát chi đàm hề, thi ư trung cốc,

Duy diệp mạc mạc, thị ngải thị hoạch,

Vi hi vi khích, phục chi vô dịch.

 

Ngôn cáo sư thị, ngôn cáo ngôn quy,

Bác ô ngã tư, bác cán ngã y,

Hại cán hại phủ, quy ninh phụ mẫu.
Comments