Đại Học

Bổn Mạt

Hiểu Rõ Ngọn Ngành 

子曰:「聽訟, 吾猶人也, 必也使無訟乎!」無情者不得盡其辭, 大畏民志. 此謂知本

 

Tử viết: “thính tụng, ngô do nhân dã, tất dã sử vô tụng hồ!” vô tình giả bất đắc tận kì từ, đại úy dân chí. Thử vị tri bổn.

 

Khổng Tử nói: "Xử kiện thì ta cũng như người khác thôi. Nếu nhất định [phải nói có điều gì khác] thì đó là ta muốn làm sao cho không xảy ra kiện tụng nữa thì hơn". Khiến cho những kẻ muốn giấu giếm sự thật không được giở hết tài bẻm mép của họ,  khiến cho dân chúng trong lòng cảm thấy kính sợ. Như vậy có thể nói là biết được cái gốc". Như vậy có thể nói là đã biết đến nơi đến chốn!

(Lời Khổng Tử ghi trong Luận ngữ. Nhan Uyên).