Đại Học

Minh Minh Đức

Làm Tỏ Cái Đức Sáng

 

 

《康誥》曰:「克明德

《太甲》曰:「顧諟天之明命

《帝典》曰:「克明峻德」皆自明也

Khang cáo1 viết: “khắc minh đức.”

Thái giáp2 viết: “cố thị thiên chi minh mệnh.”

Đế điển3 viết: “khắc minh tuấn đức.” Giai tự minh dã.

Thiên Khang cáo nói: “Có thể làm sáng tỏ cái đức.”

Thiên Thái Giáp nói: “Suy nghĩ thẩm sát đức sáng mà trời đã phú cho.”

Thiên Nghiêu điển nói: “Có thể làm sáng tỏ cái đức cao thượng.” Tất cả đều nói rằng cái đức có thể tự làm sáng tỏ từ nơi bản thân mình vậy.