Tân Dân

Làm Cho Người Dân Luôn Đổi Mới

 

之盤銘曰:「茍日新, 日日新, 又日新

《康誥》曰:「作新民

《詩》曰:「周雖舊邦, 其命惟新」是故君子無所不用其極

Thang chi bàn minh1 viết: “cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân.”

Khang cáo viết: “tác tân dân.”

Thi viết: “Chu tuy cựu bang, kì mệnh duy tân.” Thị cố quân tử vô sở bất dụng kỳ cực.

Bài minh trên chậu tắm của vua Thang ghi rằng: “Gột rửa cáu bẩn,  trở thành con người mới,  ngày ngày đổi mới,  lại càng phải mới nữa.”

Thiên Khang Cáo nói: Phải cải tạo những di dân [của nhà Thương] trở thành những người dân mới [của triều Chu].

Kinh Thi nói rằng: "Chu tuy là nước cũ [từ triều Ân] nhưng đã chịu mệnh Trời, mệnh ấy là mới". (Thi. Đại nhã. Văn Vương,  chương I)

Bởi thế người quân tử [đối với mọi việc trên] chẳng có việc gì là không dụng tâm dụng lực đến triệt để (mọi việc đều mang hết sức lực của mình).