上 

梁  惠  王
LƯƠNG HUỆ VƯƠNG
Thượng         下  Hạ 

公  孙  丑
CÔNG TÔN SỬU
上 Thượng    下 Hạ 

滕  文  公
ĐẰNG VĂN CÔNG
 上 Thượng       下 Hạ离   娄
LY LÂU
上 Thượng  下 Hạ 

万   章
VẠN CHƯƠNG 
上 Thượng  下 Hạ 

告   子
CÁO TỬ 
上 Thượng   下 Hạ 

尽 心 
TẬN TÂM
上  Thượng   Hạ