Dịch chú: Lỗ Bình Sơn


Sách Trung Dung do ông Tử Tư làm ra. Ông Tử Tư tên Khổng Cấp là con ông Khổng Lý, cháu nội của Không Tử và là học trò của ông Tăng Tử. Trung Dung được xem là tiêu chuẩn cơ bản để rèn luyện nhân cách của người quân tử theo quan điểm Nho Giáo nên còn gọi là Đạo Trung Dung. Sách gồm có 33 chương, chia làm hai phần:
  • Phần thứ 1 từ chương 1 – 20 là phần chính: chứa lời của đức Khổng Tử dạy cho chư môn đệ về đạo Trung Dung. Nội dung chủ yếu xoay quanh hai vấn đề:
Luyện tâm: tồn, dưỡng, tĩnh, sát
Ứng xử (ở đời): nhân, nghĩa, lễ, trí, tín
  • Phần thứ 2 từ chương 21 – 33 là phần phụ: chứa lời ông Tử Tư giải thích nghĩa của đạo Trung Dung cho minh bạch thêm.

Phần II