Thiên 02

đăng 10:52 4 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 08:34 6 thg 12, 2013 ]

仲尼曰:

「君子中庸

小人反中庸

君子之中庸也,

君子而時中

小人之反中庸也

小人而無忌憚也

Trọng Ni viết:

“Quân tử trung dung;

tiểu nhân phản trung dung.

Quân tử chi trung dung dã,

quân tử nhi thời trung.

Tiểu nhân chi phản trung dung dã,

tiểu nhân nhi vô kị đạn dã.”

 

DỊCH NGHĨA:

Trọng Ni nói “Quân tử thì trung dung, tiểu nhân thì phản trung dung. Người quân tử trung dung là người mà lúc nào cũng giữ được đức trung dung, tức là tâm tánh họ không bị thiên lệch hay đổi dời. Kẻ tiểu nhân phản trung dung là người làm những điều trái ngược với đức trung dung, tâm tính họ luôn thay đổi và chẳng kiêng nể điều chi cả.


BÌNH CHÚ:


Comments