Thiên 01

đăng 07:52 29 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:20 21 thg 10, 2013 ]

1

 

2

 

3

 

 

4

道可道非恆道;

名可名非恆名。

無名天地之始;

有名萬物之母。

常「無」欲以觀其妙;

常「有」欲以觀其徼。 

此兩者

同出而異名,

同謂之玄。

玄之又玄,

眾妙之門。

Đạo khả đạo phi hằng đạo.

Danh khả danh phi hằng danh.

Vô danh thiên địa chi thủy;

Hữu danh vạn vật chi mẫu.

Cố,

Thường “vô” dục dĩ quan kì diệu;

Thường “ hữu” dục dĩ quan kì kiếu. 

Thử lưỡng giả,

đồng xuất nhi dị danh,

đồng vị chi huyền.

Huyền chi hựu huyền,

chúng diệu chi môn.


Comments