Thiên 03

đăng 10:37 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 11:30 1 thg 6, 2013 ]

1

 

 

2

 

 

3

 

4

不尚賢,使民不爭;

不貴難得之貨,使民不為盜;

不見可欲,使民心不亂。

是以聖人之治,

虛其心,實其腹,

弱其志,強其骨。

常使民無知無欲。

使夫智者不敢為也。

為無為,則無不治。

Bất thượng hiền, sử dân bất tranh;

Bất quý nan đắc chi hóa, sử dân bất vi đạo;

Bất kiến khả dục, sử dân tâm bất loạn.

Thị dĩ Thánh nhân chi trị:

Hư kì tâm, Thật kì phúc,

Nhược kì chí, cường kì cốt.

Thường sử dân vô tri vô dục.

Sử phu trí giả bất cảm vi dã.

Vi vô vi, tắc vô bất trị.Comments