Thiên 04

đăng 11:15 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 11:31 1 thg 6, 2013 ]

1

 

2

 

3

道沖,而用之或不盈。

淵兮,似萬物之宗。

挫其銳,解其紛,

和其光,同其塵。

湛兮似或存;

吾不知誰之子,象帝之先。

Đạo xung, nhi dụng chi hoặc bất doanh.

Uyên hề, tự vạn vật chi tông.

Tỏa kì nhuệ, giải kì phân,

hòa kì quang, đồng kì trần.

Trạm hề tự hoặc tồn;

Ngô bất tri thùy chi tử, tượng đế chi tiên.Comments