Thiên 08

đăng 01:34 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

2

 

 

 

3

上善若水,

水善利萬物而不爭。

處眾人之所惡,故幾於道。

居善地,心善淵,

與善仁,言善信,

正善治,事善能,

動善時。

夫唯不爭,故無尤。

Thượng thiện nhược thủy,

thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh.

Xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư đạo.

Cư thiện địa, tâm thiện uyên,

dữ thiện nhân, ngôn thiện tín,

chính thiện trị, sự thiện năng,

động thiện thời.

Phù duy bất tranh, cố vô vưu.Comments