Thiên 10

đăng 02:17 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

 

 

2

載營魄抱一,能無離乎?

專氣致柔,能嬰兒乎?

滌除玄覽,能無疵乎?

愛民治國,能無知乎?

天門開闔,能為雌乎?

明白四達,能無爲乎?

生之畜之,生而不有,

為而不恃,長而不宰,

是謂玄德。

Tái doanh phách bão nhất, năng vô ly hồ?

Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ?

Địch trừ huyền lãm, năng vô tỳ hồ?

Ái dân trị quốc, năng vô tri hồ?

Thiên môn khai hạp, năng vi thư hồ?

Minh bạch tứ đạt, năng vi hồ?

Sanh chi súc chi, Sanh nhi bất hữu,

Vi nhi bất thị, Trưởng nhi bất tể,

Thị vị huyền Đức.Comments