Thiên 15

đăng 23:28 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

古之善為士者,

微妙玄通,

深不可識。

夫唯不可識,故強為之容:

豫兮,若冬涉川;

猶兮,若畏四鄰;

儼兮,其若客;

渙兮,其若冰之將釋;

敦兮,其若樸;

曠兮,其若谷;

混兮,其若濁。

濁而靜之,徐清。

安以動之,徐生。

保此道者,不欲盈。

夫唯不盈,故能蔽不新成。

Cổ chi thiện vi sĩ giả,

vi diệu huyền thông,

thẩm bất khả thức.

Phù duy bất khả thức, Cố cưỡng vi chi dung:

Dự hề, nhược đông thiệp xuyên;

Do hề, nhược úy tứ lân;

Nghiễm hề, kì nhược khách;

Hoán hề, kì nhược băng chi tương thích;

Đôn hề, kì nhược phác;

Khoáng hề, kì nhược cốc;

Hỗn hề, kì nhược trọc.

Trọc nhi tĩnh chi, từ thanh.

An dĩ động chi, từ sanh.

Bảo thử đạo giả, bất dục doanh.

Phù duy bất doanh, cố năng tế bất tân thành.


Comments