Thiên 16

đăng 23:29 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

2

 

 

 

3

 

致虛,極;守靜,篤。

萬物並作,吾以觀復。

夫物芸芸,各復歸其根。

歸根曰靜,靜曰覆命。

覆命曰常,知常曰明。

不知常,妄作凶。

知常容,容乃公,

公乃王,王乃天,

天乃道,道乃久,

歿身不殆。

Trí hư, cực; thủ tĩnh, đốc.

Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục.

Phù vật vân vân, các phục quy kì căn.

Quy căn viết tĩnh, tĩnh viết phục mệnh.

Phục mệnh viết thường, tri thường viết minh.

Bất tri thường, vọng tác hung.

Tri thường dung, dung nãi công,

công nãi vương, vương nãi thiên,

thiên nãi đạo, đạo nãi cửu,

một thân bất đãi.


Comments