Thiên 17

đăng 23:31 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

 

太上,不知有之;

其次,親而譽之;

其次,畏之;

其次,侮之。

信不足焉,有不信焉。

悠兮,其貴言。

功成事遂,百姓皆謂:

「我自然」。

Thái thượng, bất tri hữu chi;

kì thứ, thân nhi dự chi;

kì thứ, úy chi;

kì thứ, vũ chi.

Tín bất túc yên, hữu bất tín yên.

Du hề, kì quý ngôn.

Công thành sự toại, bách tính giai vị:

ngã tự nhiên.”


Comments