Thiên 20

đăng 23:38 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:10 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

唯之與阿,相去幾何?

美之與惡,相去若何?

人之所畏,不可不畏。

荒兮,其未央哉!

眾人熙熙,

如享太牢,如春登台。

我獨泊兮,其未兆;

沌沌兮,如嬰兒之未孩;

儡儡兮,若無所歸。

眾人皆有餘,而我獨若遺。

我愚人之心也哉,沌沌兮!

俗人昭昭,我獨昏昏。

俗人察察,我獨悶悶。

淡兮,其若海,

望兮,若無止。

眾人皆有以,而我獨頑似鄙。

我獨異於人,而貴食母。

Duy chi dữ a, tương khứ kỉ hà?

Mỹ chi dữ ác, tương khứ nhược hà?

Nhân chi sở úy, bất khả bất úy.

Hoang hề, kì vị ương tai!

chúng nhân hi hi,

như hưởng thái lao, như xuân đăng đài.

Ngã độc bạc hề, kì vị triệu;

độn độn hề, như anh nhi chi vị hài;

lỗi lỗi hề, nhược vô sở quy.

Chúng nhân giai hữu dư, nhi ngã độc nhược di.

Ngã ngu nhân chi tâm dã tai, độn độn hề!

tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn.

Tục nhân sát sát, ngã độc muộn muộn.

Đạm hề, kì nhược hải,

vọng hề, nhược vô chỉ.

Chúng nhân giai hữu dĩ, nhi ngã độc ngoan tự bỉ.

Ngã độc dị ư nhân, nhi quý thực mẫu.

Comments