Thiên 29

đăng 23:54 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:03 21 thg 10, 2013 ]

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

將欲取天下而為之,

吾見其不得已。

天下神器,

不可為也,不可執也。

為者敗之,執者失之。

是以聖人

無為,故無敗;

無執,故無失。

夫物

或行或隨;或噓或吹;

或強或羸;或載或隳。

是以聖人

去甚,去奢,去泰。

Tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi,

ngô kiến kì bất đắc dĩ.

Thiên hạ thần khí,

bất khả vi dã, bất khả chấp dã.

Vi giả bại chi, chấp giả thất chi.

Thị dĩ thánh nhân

vô vi, cố vô bại;

Vô chấp, cố vô thất.

Phu vật

Hoặc hành hoặc tùy;  hoặc hư hoặc xuy;

Hoặc cường hoặc luy;  hoặc tái hoặc huy.

Thị dĩ thánh nhân

khứ thậm, khứ xa, khứ thái.


Comments