Thiên 33

đăng 22:10 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

2

知人者智,自知者明。

勝人者有力,自勝者強。

知足者富。

強行者有志。

不失其所者久。

死而不亡者壽。

Tri nhân giả trí, tự tri giả minh.

Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường.

Tri túc giả phú.

Cường hành giả hữu chí.

Bất thất kì sở giả cửu.

Tử nhi bất vong giả thọ.Comments