Thiên 37

đăng 22:15 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 22:15 8 thg 6, 2013 ]

1

 

 

2

 

3

道常無為而無不為。

侯王若能守之,

萬物將自化。

化而欲作,

吾將鎮之以無名之樸。

鎮之以無名之樸,

夫將不欲。

不欲以靜,

天下將自正。

Đạo thường vô vi nhi vô bất vi.

Hầu vương nhược năng thủ chi,

vạn vật tương tự hóa.

Hóa nhi dục tác,

ngô tương trấn chi dĩ vô danh chi phác.

Trấn chi dĩ vô danh chi phác,

phù tương bất dục.

Bất dục dĩ tĩnh,

thiên hạ tương tự chính.Comments