Thiên 31

đăng 22:05 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 22:08 8 thg 6, 2013 ]

1

 

2

 

 

 

 

 

3

夫兵者,不祥之器,

物或惡之,故有道者不處。

君子居則貴左,用兵則貴右。

兵者不祥之器,非君子之器,

不得已而用之,恬淡為上。

勝而不美,而美之者,

是樂殺人,夫樂殺人者,

則不可得志於天下矣。

吉事尚左,凶事尚右。

偏將軍居左,

上將軍居右,

言以喪禮處之。

殺人之眾,以悲哀泣之,

戰勝以喪禮處之。

Phu binh giả, bất tường chi khí,

vật hoặc ác chi, cố hữu đạo giả bất xứ.

Quân tử cư tắc quý tả, dụng binh tắc quý hữu.

Binh giả bất tường chi khí, phi quân tử chi khí,

bất đắc dĩ nhi dụng chi, điềm đạm vi thượng.

Thắng nhi bất mỹ, nhi mỹ chi giả,

thị lạc sát nhân. Phu lạc sát nhân giả,

tắc bất khả đắc chí ư thiên hạ hĩ.

Cát sự thượng tả, hung sự thượng hữu.

Thiên tương quân cư tả,

thượng tương quân cư hữu,

ngôn dĩ tang lễ xử chi.

Sát nhân chi chúng, dĩ bi ai khấp chi,

chiến thắng tang lễ xứ chi.Comments