Thiên 81

đăng 23:42 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 07:13 11 thg 6, 2013 ]


1

 

 

2

 

 

3

 

信言不美,美言不信。

善者不辯,辯者不善。

知者不博,博者不知。

聖人不積,

既以為人,己愈有,

既以與人,己愈多。

天之道,利而不害;

聖人之道,為而不爭。

Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín.

Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện.

Tri giả bất bác, bác giả bất tri.

Thánh nhân bất tích,

ký dĩ vi nhân, kỷ dũ hữu,

ký dĩ dữ nhân, kỷ dũ đa.

Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại;

thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh.


Thiên 80

đăng 23:41 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 07:13 11 thg 6, 2013 ]


1

 

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

小國寡民。

使有什伯之器而不用;

使民重死而不遠徙。

雖有舟輿,無所乘之,

雖有甲兵,無所陳之。

使民復結繩而用之。

甘其食,

美其服,

安其居,

樂其俗。

鄰國相望,

雞犬之聲相聞,

民至老死,不相往來。

Tiểu quốc quả dân.

Sử hữu thập bá chi khí nhi bất dụng;

Sử dân trọng tử nhi bất viễn tỉ.

Tuy hữu chu dư, vô sở thừa chi,

Tuy hữu giáp binh, vô sở trần chi.

Sử dân phúc kết thằng nhi dụng chi.

Cam kì thực,

Mỹ kì phục,

An kì cư,

Lạc kì tục.

Lân quốc tương vọng,

khuyển chi thanh tương văn,

Dân chí lão tử, bất tương vãng lai.


Thiên 79

đăng 23:39 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:52 14 thg 6, 2013 ]


1

 

2

 

3

和大怨,必有餘怨;

報怨以德,安可以為善

是以聖人

執左契而不責於人。

有德司契,

無德司徹。

天道無親,常與善人。

Hòa đại oán, tất hữu dư oán;

Báo oán dĩ đức, an khả dĩ vi thiện?

Thị dĩ thánh nhân

Chấp tả khế nhi bất trách ư nhân.

Hữu đức ti khế,

Vô đức ti triệt.

Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân.


Thiên 78

đăng 23:38 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:58 14 thg 6, 2013 ]


1

 

 

 

2

 

 

3

 

天下莫柔弱於水,

而攻堅強者

莫之能勝,

以其無以易之。

弱之勝強,

柔之勝剛,

天下莫不知,莫能行。

是以聖人云:

受國之垢,是謂社稷主

受國不祥,是為天下王

正言若反。

Thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy,

Nhi công kiên cường giả

Mạc chi năng thắng,

Dĩ kì vô dĩ dịch chi.

Nhược chi thắng cường,

Nhu chi thắng cương,

Thiên hạ mạc bất tri, mạc năng hành.

Thị dĩ thánh nhân vân:

Thụ quốc chi cấu, thị vị xã tắc thiển;

Thụ quốc bất tường, thị vi thiên hạ vương.

Chính ngôn nhược phản.


Thiên 77

đăng 23:37 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:55 14 thg 6, 2013 ]


1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

天之道,其猶張弓歟?

高者抑之,

下者舉之;

有餘者損之,

不足者補之。

天之道損有餘而補不足

人之道,則不然,

損不足以奉有餘。

孰能有餘以奉天下,

唯有道者。

是以聖人

為而不恃,

功成而不處,

其不欲見賢。

Thiên chi đạo, kì do trương cung dư?

Cao giả ức chi,

Hạ giả cử chi;

Hữu giả tổn chi,

Bất túc giả bổ chi.

Thiên chi đạo: tổn hữu dư nhi bổ bất túc.

Nhân chi đạo, tắc bất nhiên,

Tổn bất túc dĩ phụng hữu dư.

Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ,

Duy hữu đạo giả.

Thị thánh nhân

Vi nhi bất thị,

Công thành nhi bất xứ,

Kì bất dục kiến hiền.


Thiên 76

đăng 23:36 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:55 14 thg 6, 2013 ]


1

 

 

 

2

 

 

3

 

人之生也柔弱,

其死也堅強。

草木之生也柔脆,

其死也枯槁。

堅強者死之徒,

柔弱者生之徒。

是以

兵強則滅,

木強則折。

堅強處下,

柔弱處上。

Nhân chi sanh dã nhu nhược,

kì tử dã kiên cường.

Thảo mộc chi sanh dã nhu thúy,

kì tử dã khô cảo.

Cố

kiên cường giả tử chi đồ,

nhu nhược giả sanh chi đồ.

Thị

binh cường tắc diệt,

mộc cường tắc chiết.

Kiên cường đại xử hạ,

nhu nhược xử thượng.


Thiên 75

đăng 23:35 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 15:34 9 thg 7, 2013 ]


1

 

2

 

3

 

4

民之饑,

以其上食稅之多,是以饑。

民之難治,

以其上之有為,是以難治。

民之輕死,

以其上求生之厚,是以輕死。

夫唯無以生為者,是賢於貴生。

Dân chi cơ,

dĩ kì thượng thực thuế chi đa, thị dĩ cơ.

Dân chi nan trị,

kì thượng chi hữu vi, thị dĩ nan trị.

Dân chi khinh tử,

dĩ kì thượng cầu sinh chi hậu,  thị khinh tử.

Phù duy vô dĩ sinh vi giả, thị hiền ư quý sanh.


Thiên 74

đăng 23:33 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 15:35 9 thg 7, 2013 ]


1

 

 

2

民不畏死,奈何以死懼之?

若使民常畏死,而為奇者,

吾得執而殺之,孰敢?

常有司殺者殺。

夫代司殺者殺,

是謂代大匠斲。

夫代大匠斲者,

希有不傷其手矣。

Dân bất úy tử, nại hà dĩ tử cụ chi?

Nhược sử dân thường úy tử, nhi vi kì giả,

ngô đắc chấp nhi sát chi, thục cảm?

Thường hữu ti sát giả sát.

Phu đại ti sát giả sát,

thị vị đại đại tượng trác.

Phu đại đại tượng trác giả,

hi hữu bất thương kì thủ hĩ.


Thiên 73

đăng 23:32 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:51 14 thg 6, 2013 ]


1

 

 

 

 2

 

勇於敢則殺,

勇於不敢則活。

此兩者,或利或害。

天之所惡,孰知其故?

 天之道,

不爭而善勝,

不言而善應,

不召而自來,

繟然而善謀。

天網恢恢,疏而不失。

Dũng ư cảm tắc sát,

dũng ư bất cảm tắc hoạt.

Thử lưỡng giả, hoặc lợi hoặc hại.

Thiên chi sở ố, thục tri kì cố?

Thiên chi đạo,

bất tranh nhi thiện thắng,

bất ngôn nhi thiện ứng,

bất triệu nhi tự lai,

Xiển nhiên nhi thiện mưu.

Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất.


Thiên 72

đăng 23:31 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:56 14 thg 6, 2013 ]


1

2

 

 

 

3

 

民不畏威,則大威至。

無狎其所居,

無厭其所生。

夫唯不厭,

是以不厭。

是以聖人

自知不自見;

自愛不自貴。

故去彼取此。

Dân bất úy uy, tắc đại uy chí.

Vô hiệp kì sở cư,

yếm sở sinh.

Phu duy bất yếm,

Thị dĩ bất yếm.

Thị dĩ thánh nhân

Tự tri bất tự kiến;

Tự ái bất tự quý.

Cố khứ bỉ thủ thử.


1-10 of 44