Thiên 38

đăng 07:53 29 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 22:29 8 thg 6, 2013 ]

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

上德不德,是以有德;

下德不失德,是以無德。

上德無為而無以為;

下德無為而有以為。

上仁為之而無以為;

上義為之而有以為。

上禮為之而莫之應,

則攘臂而扔之。

,

失道而後德,失德而後仁,

失仁而後義,失義而後禮。

夫禮者,忠信之薄,而亂之首。

前識者,道之華,而愚之始。

是以大丈夫

處其厚,不居其薄;

處其實,不居其華。

故去彼取此。

Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức;

hạ đức bất thất đức, thị vô đức.

Thượng đức vô vi nhi vô dĩ vi;

hạ đức vô vi nhi hữu dĩ vi.

Thượng nhân vi chi nhi vô dĩ vi;

Thượng nghị vi chi nhi hữu dĩ vi.

Thượng lễ vi chi nhi mạc chi ứng,

tắc nhương tý nhi nhưng chi.

Cố,

thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân,

thất nhân nhi hậu nghị, thất nghị nhi hậu lễ.

Phù lễ giả, trung tín chi bác, nhi loạn chi thủ.

Tiền thức giả, đạo chi hoa, nhi ngu chi hủy.

Thị dĩ đại trượng phu:

xử  kỳ hậu, bất cư kì bác;

xử kỳ thực, bất cư  kì hoa.

Cố khứ bỉ thủ thử.


Comments