Thiên 40

đăng 22:32 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 22:32 8 thg 6, 2013 ]

1

 

2

反者道之動;

弱者道之用。

天下萬物生於有,

有生於無。

Phản giả đạo chi động;

nhược giả đạo chi dụng.

Thiên hạ vạn vật sinh vu hữu,

hữu sinh ư vô.


Comments