Thiên 44

đăng 22:41 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

 

名與身孰親?

身與貨孰多?

得與亡孰病?

甚愛必大費;多藏必厚亡。

知足不辱,

知止不殆,

可以長久。

Danh dữ thân thục thân?

Thân dữ hóa thục đa?

Đắc dữ vong thục bệnh?

Thậm ái tất đại phí; đa tàng tất hậu vong.

Cố

tri túc bất nhục,

tri chỉ bất đãi,

khả dĩ trường cửu.


Comments