Thiên 45

đăng 22:45 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

 

2

大成若缺,其用不弊。

大盈若沖,其用不窮。

大直若屈,

大巧若拙,

大辯若訥。

靜勝躁,寒勝熱。

清靜為天下正。

Đại Thành nhược khuyết, kì dụng bất tệ.

Đại doanh nhược trùng, kì dụng bất cùng.

Đại trực nhược khuất,

Đại xảo nhược chuyết,

Đại biện nhược nột.

Tĩnh thắng táo, hàn thắng nhiệt.

Thanh tĩnh vi thiên hạ chính.


Comments