Thiên 47

đăng 22:48 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

不出戶,知天下;

不窺牖,見天道。

其出彌遠,

其知彌少。

是以聖人

不行而知,

不見而明,

不為而成。

Bất xuất hộ, tri thiên hạ;

bất khuy dũ, kiến thiên đạo.

xuất di viễn,

kì tri di thiểu.

Thị dĩ thánh nhân

bất hành nhi tri,

bất kiến nhi minh,

bất vi nhi thành.


Comments