Thiên 49

đăng 22:55 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

 

 

2

 

聖人常無心,

以百姓心為心。

善者,吾善之;

不善者,吾亦善之;德善。

信者,吾信之;

不信者,吾亦信之;德信。

聖人在天下,

歙歙焉,為天下渾其心,

百姓皆注其耳目,

聖人皆孩之。

Thánh nhân thường vô tâm,

dĩ bách tính tâm vi tâm.

Thiện giả, ngô thiện chi;

bất thiện giả, ngô diệc thiện chi; đức thiện.

Tín giả, ngô tín chi;

bất tín giả, ngô diệc tín chi; đức tín.

Thánh nhân tại thiên hạ,

hấp hấp yên, vi thiên hạ hồn kì tâm,

bách tính giai chú kì nhĩ mục,

thánh nhân giai hài chi.


Comments