Thiên 50

đăng 22:59 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

 

 

2

 

出生入死。

生之徒,十有三;

死之徒,十有三;

人之生,

動之於死地,亦十有三。

夫何故?以其生之厚。

蓋聞善攝生者,

路行不遇兕虎,

入軍不被甲兵;

兕無所投其角,

虎無所用其爪,

兵無所容其刃。

夫何故?以其無死地。

Xuất sinh nhập tử.

Sanh chi đồ, thập hữu tam;

Tử chi đồ, thập hữu tam;

Nhân chi sanh,

động chi ư tử địa, diệc thập hữu tam.

Phù hà cố? Dĩ kì sanh chi hậu.

Cái văn thiện nhiếp sinh giả,

lộ hành bất ngộ hủy hổ,

nhập quân bất bị giáp binh;

Hủy vô sở đầu kì giác,

hổ vô sở dụng kì trảo,

binh vô sở dung kì nhận.

Phu hà cố? Dĩ kì vô tử địa.


Comments