Thiên 52

đăng 23:01 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

2

 

3

 

天下有始,以為天下母。

既得其母,以知其子

復守其母,沒身不殆。

塞其兌,閉其門,終身不勤。

開其兌,濟其事,終身不救。

見小曰明,

守柔曰強。

用其光,復歸其明,

無遺身殃;是為襲常。

Thiên hạ hữu thủy, dĩ vi thiên hạ mẫu.

đắc kì mẫu, dĩ tri kì tử,

phúc thủ kì mẫu, một thân bất đãi.

Tắc kì đoái, bế kì môn, chung thân bất cần.

Khai kì đoái, tể kì sự, chung thân bất cứu.

Kiến tiểu viết minh,

thủ nhu viết cường.

Dụng kì quang, phúc quy kì minh,

di thân ương; Thị vi tập thường.


Comments