Thiên 54

đăng 23:03 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

2

 

 

 

 

 

3

 

善建者不拔,

善抱者不脫,

子孫以祭祀不輟。

修之於身,其德乃真;

修之於家,其德乃餘;

修之於鄉,其德乃長;

修之於邦,其德乃豐;

修之於天下,其德乃普。

,

以身觀身,以家觀家,

以鄉觀鄉,以邦觀邦,

以天下觀天下。

吾何以知天下然哉?

以此。

Thiện kiến giả bất bạt,

thiện bão giả bất thoát,

tử tôn dĩ tế tự bất xuyết.

Tu chi ư thân, kì đức nãi chân;

tu chi ư gia, kì đức nãi dư;

tu chi ư hương, kì đức nãi trường;

tu chi ư bang, kì đức nãi phong;

tu chi ư thiên hạ, kì đức nãi phổ.

Cố,

dĩ thân quan thân, dĩ gia quan gia,

dĩ hương quan hương, dĩ bang quan bang,

thiên hạ quan thiên hạ.

Ngô hà dĩ tri thiên hạ nhiên tai?

Dĩ thử.


Comments