Thiên 55

đăng 23:04 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 23:05 8 thg 6, 2013 ]

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

含德之厚,比於赤子。

毒蟲不螫,

猛獸不據,

攫鳥不搏。

骨弱筋柔而握固。

未知牝牡之合而朘,精之至也。

終日號而不嗄,和之至也。

知和曰常,

知常曰明。

益生曰祥。

心使氣曰強。

物壯則老,

謂之不道,

不道早已。

Hàm “đức” chi hậu, bỉ ư xích tử.

Độc trùng bất thích,

mãnh thú bất cứ,

quặc điểu bất bác.

Cốt nhược cân nhu nhi ác cố.

Vị tri tẫn mẫu chi hiệp nhi, tinh chi chí dã.

Chung nhật hiệu nhi bất sá, hòa chi chí dã.

Tri hòa viết “thường,”

tri thường viết “minh.”

Ích sanh viết tường.

Tâm sử khí viết cường.

Vật tráng tắc lão,

vị chi bất đạo,

bất đạo tảo dĩ.


Comments