Thiên 56

đăng 23:06 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

2

 

 

3

 

知者不言,

言者不知。

挫其銳,解其紛,

和其光,同其塵,

是謂玄同。

故,

不可得而親,不可得而疏;

不可得而利,不可得而害;

不可得而貴,不可得而賤。

故為天下貴。

Tri giả bất ngôn,

ngôn giả bất tri.

Tỏa kì nhuệ, giải kì phân,

Hòa kì quang, đồng kì trần,

Thị vị  “huyền đồng.”

Cố,

Bất khả đắc nhi thân, bất khả đắc nhi sơ;

Bất khả đắc nhi lợi, bất khả đắc nhi hại;

Bất khả đắc nhi quý, bất khả đắc nhi tiện.

Cố vi thiên hạ quý.


Comments