Thiên 57

đăng 23:07 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

以正治國,

以奇用兵,

以無事取天下。

吾何以知其然哉?

以此:

天下多忌諱而民彌貧;

人多利器,國家滋昏;

人多伎巧,奇物滋起;

法令滋彰,盜賊多有。

故聖人云:

我無為,而民自化;

我好靜,而民自正;

我無事,而民自富;

我無慾,而民自樸。

chính trị quốc,

dĩ kì dụng binh,

dĩ vô sự thủ thiên hạ.

Ngô hà dĩ tri kì nhiên tai?

Dĩ thử:

Thiên hạ đa kị húy nhi dân di bần;

Nhân đa lợi khí, quốc gia tư hôn;

Nhân đa kỹ xảo, kì vật tư khởi;

Pháp lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu.

Cố thánh nhân vân:

Ngã vô vi, nhi dân tự hóa;

Ngã hiếu tĩnh, nhi dân tự chính;

Ngã vô sự, nhi dân tự phú;

Ngã vô dục, nhi dân tự phác.


Comments