Thiên 58

đăng 23:09 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

 

 

3

 

其政悶悶,

其民淳淳;

其政察察,

其民缺缺。

是以聖人

方而不割,廉而不劌,

直而不肆,光而不耀。

禍兮福之所倚,

福兮禍之所伏。

孰知其極?其無正也。

正復為奇,善復為妖。

人之迷,其日固久。

Kì chánh muộn muộn,

Kì dân thuần thuần;

Kì chánh sát sát,

dân khuyết khuyết.

Thị dĩ thánh nhân

Phương nhi bất cát, liêm nhi bất quế,

Trực nhi bất tứ, quang nhi bất diệu.

Họa hề phúc chi sở ỷ,

Phúc hề họa chi sở mật.

Thục tri kì cực? Kì vô chính dã.

Chính phúc vi kì, thiện phúc vi yêu.

Nhân chi mê, kì nhật cố cửu.


Comments