Thiên 61

đăng 23:12 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

 

 

3

 

大邦者下流,

天下之牝,

天下之交也。

牝常以靜勝牡,以靜為下。

大邦以下小邦,則取小邦;

小邦以下大邦,則取大邦。

或下以取,

或下而取。

大邦不過欲兼畜人,

小邦不過欲入事人。

夫兩者各得所欲,

大者宜為下。

Đại bang giả hạ lưu,

Thiên hạ chi tẫn,

Thiên hạ chi giao dã.

Tẫn thường dĩ tĩnh thắng mẫu, dĩ tĩnh vi hạ.

Cố

Đại bang dĩ hạ tiểu bang, tắc thủ tiểu bang;

Tiểu bang dĩ hạ đại bang, tắc thủ đại bang.

Cố

Hoặc hạ dĩ thủ,

Hoặc hạ nhi thủ.

Đại bang bất quá dục kiêm súc nhân,

Tiểu bang bất quá dục nhập sự nhân.

Phù lưỡng giả các đắc sở dục,

Đại giả nghi vi hạ.


Comments