Thiên 63

đăng 23:14 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

2

 

 

 

3

 

為無為,

事無事,

味無味。

圖難於其易,

為大於其細;

天下難事,必作於易,

天下大事,必作於細。

是以聖人

終不為大,故能成其大。

夫輕諾必寡信,多易必多難。

是以聖人

猶難之,故終無難矣。

Vi vô vi,

Sự vô sự,

Vị vô vị.

Đồ nan vu kì dịch,

Vi đại vu kì tế;

Thiên hạ nan sự, tất tác ư dịch,

Thiên hạ đại sự, tất tác ư tế.

Thị dĩ thánh nhân

Chung bất vi đại, cố năng thành kì đại.

Phù khinh nặc tất quả tín, đa dịch tất đa nạn.

Thị dĩ thánh nhân

Do nan chi, cố chung vô nan hĩ.


Comments