Thiên 64

đăng 23:15 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

其安易持,

其未兆易謀。

其脆易泮,

其微易散。

為之於未有,

治之於未亂。

合抱之木,生於毫末;

九層之台,起於累土;

千里之行,始於足下。

民之從事,

常於幾成而敗之。

慎終如始,則無敗事。

Kì an dịch trì,

Kì vị triệu dịch mưu.

Kì thúy dịch phán,

Kì vi dịch tán.

Vi chi ư vị hữu,

Trị chi ư vị loạn.

Hợp bão chi mộc, sinh vu hào mạt;

Cửu tằng chi đài, khởi ư lũy thổ;

Thiên chi hành, thủy ư túc hạ.

Dân chi tùng sự,

Thường ư ki thành nhi bại chi.

Thận chung như thủy, tắc vô bại sự.


Comments