Thiên 66

đăng 23:18 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

江海之所以能為百谷王者,

以其善下之,

故能為百谷王。

是以聖人

慾上民,必以言下之;

欲先民,必以身後之。

是以聖人

處上而民不重,

處前而民不害。

是以天下

樂推而不厭以其不爭

故天下莫能與之爭。

Giang hải chi sở dĩ năng vi bách cốc vương giả,

kì thiện hạ chi,

Cố năng vi bách cốc vương.

Thị dĩ thánh nhân

Dục thượng dân, tất dĩ ngôn hạ chi;

Dục tiên dân, tất dĩ thân hậu chi.

Thị dĩ thánh nhân

Xử thượng nhi dân bất trọng,

Xứ tiền nhi dân bất hại.

Thị dĩ thiên hạ

Lạc thôi nhi bất yếm, Dĩ kì bất tranh.

Cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh.


Comments