Thiên 67

đăng 23:19 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

天下皆謂我道大,

似不肖夫唯大

故似不肖

若肖久矣其細也夫!

我有三寶,持而保之。

一曰慈,

二曰儉,

三曰不敢為天下先。

慈故能勇;

儉故能廣;

不敢為天下先,

故能成器長。

捨慈且勇;

捨儉且廣;

捨後且先;死矣!

夫慈以戰則勝,以守則固。

天將救之,以慈衛之。

Thiên hạ giai vị ngã đạo đại,

Tự bất tiếu, pduy đại,

Cố tự bất tiếu.

Nhược tiếu cửu hĩ, kì tế dã phù!

Ngã hữu tam bảo, trì nhi bảo chi.

Nhất viết từ,

Nhị viết kiệm,

Tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên.

Từ cố năng dũng;

Kiệm cố năng quảng;

Bất cảm vi thiên hạ tiên,

cố năng thành khí trường.

Kim

Xả từ thả dũng;

Xả kiệm thả quảng;

Xả hậu thả tiên; tử hĩ!

Phù từ dĩ chiến tắc thắng, dĩ thủ tắc cố.

Thiên tương cứu chi, dĩ từ vệ chi.


Comments