Thiên 69

đăng 23:21 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

 

 

2

 

 

3

 

用兵有言:

吾不敢為主,而為客;

不敢進寸,而退尺。

是謂

行無行;攘無臂;

扔無敵;執無兵。

禍莫大於輕敵,

輕敵幾喪吾寶。

抗兵相若,

哀者勝矣。

Dụng binh hữu ngôn:

“Ngô bất cảm vi chủ, nhi vi khách;

bất cảm tiến thốn, nhi thối xích.”

Thị vị

hành vô hành; nhương vô tý;

nhưng vô địch; chấp vô binh.

Họa mạc đại vu khinh địch,

khinh địch ki táng ngô bảo.

Cố

kháng binh tương nhược,

ai giả thắng hĩ.


Comments