Thiên 70

đăng 23:22 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 15:37 9 thg 7, 2013 ]

1

 

2

 

吾言甚易知,甚易行。

天下莫能知,莫能行。

言有宗,

事有君。

夫唯無知,是以不我知。

知我者希,

則我者貴。

是以聖人被褐而懷玉。

Ngô ngôn thậm dịch tri, thậm dịch hành.

Thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành.

Ngôn hữu tông,

sự hữu quân.

Phù duy vô tri, thị dĩ bất ngã tri.

Tri ngã giả hy,

tắc ngã giả quý.

Thị dĩ thánh nhân bị hạt nhi hoài ngọc.


Comments