Thiên 73

đăng 23:32 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:51 14 thg 6, 2013 ]

1

 

 

 

 2

 

勇於敢則殺,

勇於不敢則活。

此兩者,或利或害。

天之所惡,孰知其故?

 天之道,

不爭而善勝,

不言而善應,

不召而自來,

繟然而善謀。

天網恢恢,疏而不失。

Dũng ư cảm tắc sát,

dũng ư bất cảm tắc hoạt.

Thử lưỡng giả, hoặc lợi hoặc hại.

Thiên chi sở ố, thục tri kì cố?

Thiên chi đạo,

bất tranh nhi thiện thắng,

bất ngôn nhi thiện ứng,

bất triệu nhi tự lai,

Xiển nhiên nhi thiện mưu.

Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất.


Comments