Thiên 74

đăng 23:33 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 15:35 9 thg 7, 2013 ]

1

 

 

2

民不畏死,奈何以死懼之?

若使民常畏死,而為奇者,

吾得執而殺之,孰敢?

常有司殺者殺。

夫代司殺者殺,

是謂代大匠斲。

夫代大匠斲者,

希有不傷其手矣。

Dân bất úy tử, nại hà dĩ tử cụ chi?

Nhược sử dân thường úy tử, nhi vi kì giả,

ngô đắc chấp nhi sát chi, thục cảm?

Thường hữu ti sát giả sát.

Phu đại ti sát giả sát,

thị vị đại đại tượng trác.

Phu đại đại tượng trác giả,

hi hữu bất thương kì thủ hĩ.


Comments