Thiên 75

đăng 23:35 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 15:34 9 thg 7, 2013 ]

1

 

2

 

3

 

4

民之饑,

以其上食稅之多,是以饑。

民之難治,

以其上之有為,是以難治。

民之輕死,

以其上求生之厚,是以輕死。

夫唯無以生為者,是賢於貴生。

Dân chi cơ,

dĩ kì thượng thực thuế chi đa, thị dĩ cơ.

Dân chi nan trị,

kì thượng chi hữu vi, thị dĩ nan trị.

Dân chi khinh tử,

dĩ kì thượng cầu sinh chi hậu,  thị khinh tử.

Phù duy vô dĩ sinh vi giả, thị hiền ư quý sanh.


Comments