Thiên 80

đăng 23:41 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 07:13 11 thg 6, 2013 ]

1

 

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

小國寡民。

使有什伯之器而不用;

使民重死而不遠徙。

雖有舟輿,無所乘之,

雖有甲兵,無所陳之。

使民復結繩而用之。

甘其食,

美其服,

安其居,

樂其俗。

鄰國相望,

雞犬之聲相聞,

民至老死,不相往來。

Tiểu quốc quả dân.

Sử hữu thập bá chi khí nhi bất dụng;

Sử dân trọng tử nhi bất viễn tỉ.

Tuy hữu chu dư, vô sở thừa chi,

Tuy hữu giáp binh, vô sở trần chi.

Sử dân phúc kết thằng nhi dụng chi.

Cam kì thực,

Mỹ kì phục,

An kì cư,

Lạc kì tục.

Lân quốc tương vọng,

khuyển chi thanh tương văn,

Dân chí lão tử, bất tương vãng lai.


Comments