Thiên 81

đăng 23:42 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 07:13 11 thg 6, 2013 ]

1

 

 

2

 

 

3

 

信言不美,美言不信。

善者不辯,辯者不善。

知者不博,博者不知。

聖人不積,

既以為人,己愈有,

既以與人,己愈多。

天之道,利而不害;

聖人之道,為而不爭。

Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín.

Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện.

Tri giả bất bác, bác giả bất tri.

Thánh nhân bất tích,

ký dĩ vi nhân, kỷ dũ hữu,

ký dĩ dữ nhân, kỷ dũ đa.

Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại;

thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh.


Comments